AnasayfaDergi HakkındaYayın Kurulu Ara English

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Amaç, Kapsam ve Genel Yayın İlkeleri      

 

1- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Amaç ve Kapsamı
A-  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yayınlanan “YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi; öğretim, öğrenim ve eğitim alanındaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme ve derlemelerin yayınlanacağı hakemli, bilimsel bir dergidir.

B-  YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi'nde yayın ekibi sayfasında belirtilen alanların dışında (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri Eğitimi, Sosyal Bilimler Eğitimi,  İngiliz Dili Eğitimi, Ölçme, Değerlendirme, Müzik ) gönderilen ve eğitimle ilgili olmayan makalelerin gönderileri dikkate alınmayacaktır.

2-  YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi’nde geçmişte yayınlanmış makalelerin içeriğindeki önemli bilimsel eksikler veya yanlışların tespit edilişi ya da alan uzamları tarafından gerekçeleri ve kanıtlarıyla yazılı ihbar ve itiraz edilişi halinde; Sorumlu Editör ’ün önerisi ve YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi Yayın  Kurulunda görüşülerek gerekirse en az 5 alan hakeminin görüşüne başvurulur. Hakemlerin gerekli gördüğü düzeltişlerin doğrultusundaki yeni öneriler makale sahiplerine bildirilir. Makale sahiplerine ulaşılmaması halin de, YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu, Dergi Danışma Kurulu ve Alan Editörlerin ortak kararı doğrultusunda makalenin yeni değiştirilmiş hali ilk makaledeki sayfa, sayı ve yıl şekliyle yayına konur. Ancak makalenin ilk haline de yeni yayının başlık yazısının sonuna; “Makalenin İlk Yayını/İlk Hali” şeklinde yazılı link atılır. İlk makalenin bilimsel eksiklerine ve/veya yanlışlarına  gerekçesiyle makalenin başlık kısmından önce yer verilir (not düşülür).     
      Bu maddedeki amaç, geleceğe yönelik yazılmış ve kabul edilmiş makalelerin bilimsel hata ve eksiklerinin (bilimsel makalelerin dokunmazlığına dokunuş) olabileceğini kabul hoşgörüsü ve  güvenini bilim uzmanlarımızda geliştiriştir.

3 -  YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012 yılından itibaren sürekli yayın halindedir. Yilda bir kez yayınlanır (Aralık Ayı). Hakemlerin kesin görüşleri doğrultusunda kabul edilen her makale internette yayınlanır.  Bu doğrultuda, internette yayınlanan her makale o tarihten ititbaren yayınlanmış kabul edilir.  Makalelerin yayınlanma tarihi  dergi son  sayısının yayılış tarihine kadar bekletilmez. 
YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisinde makaleler yıllık ait olduğu cildi, sayısı ve yılı; YYÜEFD/ Cilt XX.../Sayı I/20XX..yılı kodlanışı   ve tanımlanışı şeklinde yayınlanır. Hakem görüşleri doğrultusunda yayınlanış hakkı kabul edilen makale internet ortamında yayına girdiği tarihten itibaren yayınlanmış kabul edilir. Makalenin yayınlanışı cilt ve sayıların yayın sonu zamanına kadar (her yılın son ayına/Aralık ayına) bekletilmeyecektir!!!
     
A-  efdyyu@hotmail.com mail kutusu, sorumlu editör tarafından hafta en az bir kez kontrol edilir ve  uygun gönderilerinize yanıt verilir. 
 
B- Sorumlu Editör makaleyi alışında en geç 3 gün içinde gelen her makaleyi okuduktan sonra kabaca yazım ve yayın kurallarına uygun olamayan makalelerin en geç 5 günde düzeltilişi için eksiklerini makale sahibine gönderir. 
  -   Uygun makaleleri ise Nitel Yöntem Dil ve Teknik, Nicel Yöntem Editörler'ine ya da gerekirse makalenin yayın  yeterliği için ön görüş almak üzere Alan veya ilgili Danışman Editörler'ine gönderir. 
  -   Tüm Editörler (Nitel Yöntem Dil ve Teknik, Nicel Yöntem, Danışman ve Alan Editörleri) en geç bir hafta içinde Sorumlu Editör'e kontrol sonuçlarını bildirir. 
  -   Sorumlu editör 3 gün içinde gerekirse makalenin editör istemleri doğrultusunda ön düzeltişini 5 günde yapmak üzere makale sahibine gönderir. 
  -   Tüm Editör'ler geri bildirim sonuçlarını en geç 3 gün içinde Sorumlu Editör'e gönderir. 
  -   Sorumlu Editör makaleyi Alan Editörlerinden alışında en geç 3 gün içinde Hakemler'e gönderir. 
  -   Hakemler en geç 20 gün içinde sonuçları Sorumlu Editör'e gönderirler. 
  -   Belirlenen zaman aşımı hallerinde, gerekçeleri Sorumlu Editör'e bildirilir ve sonuç Sorumlu  Editör tarafından alternatif öneriler ve çözüm amaçlı değerlendirilir.
  -   Sorumlu Editör, makale yayın akışında zaman kaybını önleyiş açısında gerekli alternatif tedbirler-  önlemler alır ya da liyakatli çözüm ve öneriler üretir.

4-  Dergide daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış çalışmalara yer verilir. Daha önce herhangi bir yerde yayınlandığı belirtilmediği ya da belirlenemediği için yayınlanan çalışmalar ile ilgili telif       haklarına ilişkin doğabilecek hukuki sonuçlar tamamen yazarlara aittir.  

5-  Sorumlu Editör; Uygun her makaleye; alan kodu, yyuefd rumuzu ve geliş tarihinden oluşan "xxyyuefd0X.0X.20XX" kalıbına uygun bir rumuz üretir. 
  -  Özgün rumuz verilen her makalenin ön denetim, düzenleniş ve ön kabul süreci (makalenin kuluçka kabul süreci);

A-   Gelen her makale; Bilimsel Yeterlik ve Sorumlu Editör, Nitel Yöntem Dil ve Teknik ve Teknik Editörü, Nicel Yöntem ve İstatistik Editörü, Alan Editörleri veya  Danışman Edörler tarafından ön incelenişe  alınırken; bilimsel, yazımsal, ölçümsel açıdan geçerlilik, yeterlik ön denetimi ve kuluçka kabul sürecinde makalenin gerekli yerlerine katkıda bulunulur. 

B-  Makalenin geçersiz, gereksiz yerleri ayıklanır ve gerekli katkılar önerilir ya da yapılır. 

C-  Makale şekilsel ve bilimsel yönden daha evrensel, anlaşılır ve taklit edilebilir hale getirilir. 

D-  Ön inceleyişte yapılan önemli bilimsel değişiklikler varsa tüm düzeltmelerin bir nüshası yazara (önerilir) gönderilir.

E-  Sorumlu Editör, Nitel Yöntem Dil ve Teknik-Teknik Editörü ve Nicel Yöntem-İstatistik Editörlerin inceleyişinden sonra, gerekirse Alan Editörleri ve İlgili Danışman Editörlerle istişare edilerek ve/veya görüşleri alınarak, bilimsel yönden yetersiz ve/veya geçersiz makalelerin kısa gerekçeleri makale yazarlarına yazılarak ret edilirler.

F-  Sorumlu Editörün inceleyişinden sonra kayda geçmiş (rumuz verilmiş), düzeltimi için yazara gönderilen makaleler sonradan geri çekilmek istense bile ve/veya önemli bilimsel değişiklikler 7 gün içinde makale yazarları tarafından Sorumlu Editöre bildirilmediği zaman makale ret edilmiş olarak listeye yazılır.

G- Gerekirse ve/veya koşullar uygunsa (makalede önemli anlamsal, bilimsel eksik düzeltmeler  ve değişimler yoksa) yapılan ön düzeltmeler konusunda yazardan 3 gün içinde itiraz gelmezse zaman kazanmak için ön kabul işlemleri başlatılır. 

H- Ön inceleyişte Sorumlu Editör, Nitel Yöntem Dil ve Teknik-Teknik Editörü ve Nicel Yöntem-İstatistik Editörü zaman kazandırış ve israfı önleyiş amaçlı olarak yazarların lehine koşulu ile; “Makalenin Bilimdeki Konumu”, “Makalenin  Bilimdeki Özgünlüğü”, makaledeki anlamsal bütünlüğü bozmayan; küçük kelime, sözcük, cümle hatası, işlem hatası, kavram yanılgısı, teknik yazım, kural hataları ...vb yazara haber vermeden düzleterek makaleyi alan editörüne gönderebilir. 

İ-   Ön kabulden sonra makale en uygun değerlendiriş amacıyla; ya Alan Editörlerineveya Danışman Edörlere ya da Alan Hakemlerine gönderilerek ayrıntılı bilimsel ölçütler yönünde  inceleyişe alınır. 

6-  Sonuçlar Sorumlu Editöre gönderilerek kabul ve ret kararı verilir. 

7-  Yazar/lar çalışmalarını gönderirken “Yayın Başvuru Formu” ve “Yayın Hakları Sözleşmesi” formunu doldurarak imzalamak zorundadırlar. 

8 -  "Yayın Hakları Sözleşmesi" Bağlı bulunduğunuz resmi kurumca; kayıt ve tarih verilerek imzalanıp resmiyet kazandırılır. Müteakiben aynı belgenin sanal ortamdaki yazılı kayıtlı klonu; kayıt tarihi,  kayıt numarası tüm araştırıcıların isimleri ve sanal ortamdaki imzalarıyla yazı dosyası olarak sorumlu editöre gönderilmelidir. Aksi durumda bu eksikten dolayı makaleniz dikkate alınmaz ve düzeltim için size yeniden uyarı yanıtı verilmeyecektir. 

9-  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Makale Yazım Kuralları Kontrolü Belgesine göre kontrol edilip gönderilmeyen ya da 19 tane yazım kuralı kontrol  maddesinin hepsine harfiyen uyulması gerekirÖnemli birkaç tanesi dahi ihmal edilen makaleler dikkate alınmayacak ve yeniden yazarlarına yanıt verilmeyecektir.

10-Derginin yayın dili Türkçe’dir. 

11-Ancak, dergi her kurumdan, ulustan bilim bilginleri ve bilim insanlarının; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri Eğitimi, Sosyal Bilimler Eğitimi, İngiliz Dili Eğitimi, Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi (Ölçüm ve Değerlendiriş Eğitimi) alanlarındaki makalelerine açık olup, farklı  dillerde yazılmış çalışmalarda Yayın Kurulu ’nun onayı alınarak yayınlanabilir.

12-Çalışmalar herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından desteklenmişse, bu kurum veya kuruluş çalışmada dipnot olarak belirtilmelidir.

13-Dergiye gönderilen çalışmalar; Sorumlu Editör'ün, Nitel Yöntem Dil ve Teknik-Teknik Editörü ve Nicel Yöntem-İstatistik Editörü onayıyla incelenişi kabul edilir. Makale yayın akışını takiben en az iki hakemin değerlendirilişine sunulur.

14-Sorumlu Editör'ün, Nitel Yöntem Dil ve Teknik-Teknik Editörü ve Nicel Yöntem-İstatistik Editörü ve/veya Yayın Kurulu gerekli gördüğü durumlarda çalışma ikiden fazla hakeme inceletebilir.

15-Yayınlanacak çalışma ile ilgili nihai karar hakem çoğunluğunun görüşü de dikkate alınarak Alan Editörleri görüşü alınarak Sorumlu Editör tarafından verilir. 

16-Sorumlu Editör'ün ve/veya Alan Editör'lerinin gerekli görmesi halinde, hakem görüşleri de dikkate  alınarak yazardan/lardan gerekli düzeltme istenebilir. Makale üzerindeki editör ve/veya hakem düzeltmelerinde; makale yazarları ile editörler ve/veya hakemler anlaşmazlığı halinde; nihai kabul veya  ret kararını Alan Editörleri görüşü alınarak Sorumlu Editör verir.

17-Yazar/lar hakemlerin olumsuz görüşlerine karşı kanıt göstermek koşuluyla itiraz edebilirler. Bu itirazlar Alan Editörleri Toplantı'sında veya Yayın Kurulu’nda incelenir ve gerekli görülürse farklı hakem/lerin görüşüne başvurulur.

18-Çalışmaların yayınlanabilmesi için yazar/lar; Yayın ilkelerini, Sorumlu Editör'ün, Alan Editör'lerinin, Hakemlerin ve Yayın Kurulu ’nun görüş ve önerilerini dikkate almak zorundadırlar. 

19-Dergiye gönderilen makaleler yayınlansın ya da yayınlanmasın geri gönderilmez.

20-Yayınlanmış yazıların genel yayın hakları YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi’ne aittir. 

21-YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi'nden izin almak koşulu ile yayınlanmış makaleler yazarlarının onayı ile istedikleri en çok 3 web sitesinde sürekli yayınlayabilir.

22-Yayınlanmış yazıların kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

23-YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi'ndeki mevcut yayınlardan edinilen sanal materyalin; öğretim, öğrenim ve eğitim amaçlı kullanımı için gerekli olan görsel ve işitsel sanal materyallerin kaynak göstermek koşulu ile “YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi Sanal Materyal Deposu”nda kullanılışı,düzenlenişi, aktarılması ve internet üzerinde yayınlanışı konusunda Sorumlu Editör yetkilidir. 

24-Hakemler, Yayın Kurulu’nun belirleyeceği makul süre içerisinde çalışmayı değerlendirmezler ise Yayın Kurulu ve/veya Sorumlu Editörün Bilgisi dahilinde İlgili editörler çalışmayı değerlendirmek  üzere farklı hakemlere gönderebilir.

25-Değerlendirmeye gönderilen çalışmalarda yazarın/ların ve hakemlerin isimleri karşılıklı olarak gizli tutulur.

26-Dergide yayınlanan çalışmaların içeriğinden kaynaklanan yasal sorumluluklar yazara/lara aittir.

27-YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi'ne gönderilen çalışmalarda, özellikle görsel ve işitsel materyallerle desteklenmiş makaleye/lere öncelik tanınacaktır. 

28-İzlenen yöntem ve tekniklerin, yapılan çalışmaların aşamaları ve/veya çalışmanın tüm süreçlerinde  olabildiğince işitsel ve görsel sanal materyallerle desteklenmiş makalere yayın önceliği tanınır.  Gerekirse Sorumlu Editör, hakemlerce ve diğer editörlerce yapılmış çalışmayla ilgili görsel ve işitsel veriler istenebilir. 

29-Görsel ve işitsel verileri yetersiz makaleleri bu gerekçe ile ret edebilir. 

30-Gönderilen her makalelerin her şeyi görsel ve işitsel materyallerle desteklenişi anlamı çıkarılmamalıdır. Bazı makale ve çalışmaların doğası görselliğe ve/veya işitselliğe çok uygun olmayabilir. 

31-Bu yeni uygulanışın gerekçesi Sorumlu Editör'den yazısında verilmiştir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgi ilerde görsel örneklerle (gerekirse video filmle) internet üzerinde dergi web sayfasında açıklanacaktır. 

32-Görsel ve/veya işitsel materyallerin sanal ortamdaki iç linkleri makalenin ilgili yerlerine atılarak tek klasör içinde ziplenerek maille ve/veya dosya maille gönderilmeyecek kadar büyükse CD/DVD (4 adet) ile Sorumlu Editör'ün adına dergiye iadeli taahhütlü gönderilir. Bu görseller olduğu gibi internet ortamında yayınlanacaktır. Uygun olmayan sanal materyallerin yenisi istenir.